Additionals_and_Shelves
logo-he.png

 מוצרים נוספים ומדפים

מדף לממיר

זרוע לרמקול

זרוע למקרן

הורד הוראות הרכבה

מדף זכוכית לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

מדף אוניברסאלי לאודיו וידאו + זרוע לסאונד-בר

הורד הוראות הרכבה

2 זרועות לרמקולים לחיבור לקיר או לתקרה

הורד הוראות הרכבה

מדף מתכת לאודיו וידיאו

הורד הוראות הרכבה

זרוע תקרה למקרן

הורד הוראות הרכבה

זרוע לסאונדבר

הורד הוראות הרכבה

זרועות תקרה למקרנים טלסקופית